fbpx

REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU DOMKÓW CAŁOROCZNYCH ”ROZMARYN”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Domków
  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
  Regulaminu.
 2. Osoby przebywające na terenie Domków Całorocznych Rozmaryn zobowiązane są
  do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do przestrzegania przepisów BHP
  i przeciwpożarowych, zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz stosowania się do poleceń kierownictwa oraz obsługi ośrodka i stosowania zasad dobrego sąsiedztwa.
 3. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanowić może podstawę
  do odmowy zawarcia umowy lub rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu Domku Rozmaryn bez uprawnienia do zwrotu kwot uiszczonych na rzecz Właściciela.

REZERWACJA I ZASADY PŁATNOŚCI

 1. W momencie dokonania rezerwacji należy wpłacić 30% zadatku w przypadku oferty częściowo zwrotnej lub 100% w przypadku oferty bezzwrotnej. Decydując się na ofertę częściowo zwrotną, w przypadku odwołania rezerwacji powyżej 14 dni przed przybyciem zostaniesz obciążony 30% całkowitej rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia się w obiekcie zostaniesz obciążony całkowitą kwotą rezerwacji. W przypadku pobytów rezerwowanych mniej niż 14 dni przed przyjazdem wpłatę należy uiścić w całości (100%)  przelewem z góry, przy zamówieniu. Pozostałą opłatę za pobyt w przypadku przedpłat
  w wysokości 30% należy uiścić gotówką zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania lub przelewem na 2 dni przed przybyciem do obiektu.  W przypadku anulowania rezerwacji na 30 dni przed przybyciem otrzymasz całkowity zwrot zadatku.
 2. Uzgodnioną rezerwację telefoniczną należy potwierdzić wpłacając na konto kwotę zaliczki,
  o której mowa w pkt II.1 w dniu dokonania rezerwacji. Przy rezerwacjach których termin rozpoczęcia pobytu jest krótszy niż 14 dni konieczne jest wysłanie potwierdzenia zapłaty zaliczki na adres e-mailowy: rozmarynbeskidy@gmail.com
 3. W tytule przelewu proszę napisać swoje imię i nazwisko oraz nazwę pakietu (jeżeli dotyczy). Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu pobytu.
 5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, nie spowodowane z winy obiektu nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
 6. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 7. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami RODO Rozporządzenie 2016/679. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 8. Fakturę VAT wystawiamy na nazwisko osoby, która dokonała opłaty.

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO ZAKWATEROWANIE

 1. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, wypełnieniu karty pobytu.
 2. Klucze do Domków Rozmaryn oczekują w sejfie. Kod do sejfu i bramy wjazdowej zostanie podany dzień przed rozpoczęciem pobytu w obiekcie.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa trwająca od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, do godziny 10.00 w dniu wyjazdu oraz cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00. Osoby odwiedzające, nie będące bezpośrednimi gośćmi Domków Rozmaryn mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 9:00 do 22:00.
 4. Osoby niezameldowane w domkach, a przebywające na terenie ośrodka po godzinie 22:00 będą dokwaterowane na koszt Najmującego wg obowiązującego cennika (za osobę – 1/6 kwoty za dobę).
 5. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Domku w podnajem innym osobom. Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z zatrzymaniem wniesionej wcześniej opłaty w ramach odszkodowania.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest zapoznać się z wyposażeniem Domku po przyjeździe, tzn. sprawdzić stan wyposażenia i urządzeń znajdujących się w Domku.Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń do dnia kolejnego od rozpoczęcia pobytu oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego Domku, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i są w dobrym stanie.
 7. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania należy zgłaszać natychmiast do Właściciela obiektu.
 8. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku z jego winy w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostały na jego koszt.
 9. Wykwaterowanie następuje w Domku Rozmaryn w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem obiektu, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 10. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków Rozmaryn nie obejmuje ubezpieczenia,
  dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu wolnego. Z usług Obiektu i partnerów Obiektu Goście korzystają na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież mienia w czasie całego pobytu Obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Korzystanie z urządzeń na terenie ośrodka przez osoby niepełnoletnie, korzystanie z placu zabaw może odbywać się tylko pod nadzorem dorosłych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych osób.
 12. W przypadku zgubienia kluczy do domku Wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 PLN.

UŻYTKOWANIE DOMKU I OBIEKTU ROZMARYN

 1. Na terenie obiektu dostępne są dla wszystkich Gości: plac zabaw, bezpłatny parking na terenie ogrodzonej posesji, wiata grillowa oraz sauna, których użytkowanie określają osobne regulacje.
 2. Osoby korzystające z Placu zabaw zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu placu zabaw, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Parking na terenie obiektu jest zamykany i monitorowany. Każdy domek ma zagwarantowane
  2 miejsca parkingowe. Parking jest niestrzeżony, a ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest bezpłatny wyłącznie dla Gości Obiektu Rozmaryn podczas ich pobytu. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie obiektu.
 4. Osoby korzystające z Wiaty Grillowej zobowiązane są do pozostawienia miejsca w stanie w jakim je zastały. Do obowiązków osoby korzystającej z Wiaty należy przede wszystkim uprzątnięcie sprzętu do grillowania, zagaszenia ognia w palenisku i na grillu i wyłączenie sprzętu audio.
 5. Osoby korzystające z Sauny zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Sauny, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystanie z Sauny jest bezpłatne dla Gości Obiektu Rozmaryn. Celem skorzystania z Sauny należy dokonać rezerwacji terminu u Właściciela.
 7. Posesja, na której znajdują się Domki Rozmaryn jest całodobowo monitorowana.
 8. Na życzenie Gości Obiekt może udostępnić Gościom łóżeczka turystyczne z dodatkowymi materacykami, krzesełka do karmienia i wanienki.
 9. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.
 10. W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Wszelkie próby palenia tytoniu
  w Domku będą skutkować opłatą w wysokości połowy tygodniowej ceny za wynajem w okresie wysokim celem neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.
 11. Ponadto, na terenie Domków Rozmaryn zabrania się:
 • organizowania imprez i przyjęć,
 • używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu Domków (np. grzejników, kuchenek elektrycznych bądź indukcyjnych, palników gazowych, grzałek),
 • wnoszenia do Domków materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
 • rozpalania ogniska, grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,
 • smażenia ryb w domku pod groźbą kary 1000 zł na poczet neutralizacji nieprzyjemnych zapachów,
 • używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka),
 • jeżdżenia quadami na terenie Domków Rozmaryn,
 • używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej,
 • zakłócania spokoju,
 • zachowania powszechnie uznawanego za nieprzyzwoite,
 • dokonywania jakichkolwiek napraw lub czynienia jakichkolwiek nakładów lub zmian
  w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 1. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 2. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej lub innych wykroczeń wobec prawa Właściciel lub Obsługa zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, Właściciel ma prawo
  do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 3. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku, a także do zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje pozostawienie umytych sprzętów kuchennych i wyniesienie śmieci przed wyjazdem.
 4. Pobyt w domkach zwierząt możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Właściciela Obiektu. W przypadku wyrażenia zgody na pobyt zwierzęcia winno ono przez cały okres pobytu pozostawać pod kontrolą Wynajmującego, oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych Gości Obiektu. Za wszelkie zniszczenia Obiektu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada właściciel zwierzęcia. Właściciel nie wyraża zgody na przebywanie zwierzęcia na łóżkach, sofie, materacach stanowiących wyposażenie domku.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące
  u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, Internetu.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym go.
 7. Właściciel Obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie,
  a przede wszystkim w przypadku zmian w zakresie funkcjonowania oferowanych usług, zmian przepisów prawa regulujących zasady funkcjonowania Obiektu. Zmiany Regulaminu wchodzą
  w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej , decyduje Wynajmujący.
 9. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie Prawo Polskie. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 10. Sprawy nie ujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 11. Przyjmując ofertę i dokonując Rezerwacji w Domkach Rozmaryn Wynajmujący potwierdza,
  iż zapoznał się z obowiązującymi Regulaminami, akceptuje ich zapisy i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.

 

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI W DOMKACH ROZMARYN

WARUNKI PRZYJĘCIA

 1. Podstawowym warunkiem możliwości zakwaterowania z psem jest zgłoszenie jego pobytu podczas rezerwacji (w szczególnych przypadkach, możliwe jest poinformowanie nas o planowanym przyjeździe ze zwierzęciem nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu).
  W przypadku niezgłoszenia informacji o planowanym pobycie ze zwierzęciem podczas dokonywania rezerwacji, zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania oraz zatrzymania zadatku.
 2. W domkach Rozmaryn akceptujemy tylko psy o wadze do 30 kg. Z uwagi na charakter domków (wykończenie w drewnie) nie akceptujemy kotów. W obawie o bezpieczeństwo Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie obiektu, nie przyjmujemy psów uznawanych za groźne lub agresywne, a w szczególności psów rasy: Pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras).
 3. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie szczegółów dotyczących rasy zwierzęcia, wagi oraz wieku.
 4. W domkach Rozmaryn mogą przebywać jedynie zdrowe zwierzęta posiadające książeczkę zdrowia potwierdzającą aktualne szczepienia i dokonane odrobaczenie, o której okazanie właściciele bądź obsługa domków mogą poprosić w dowolnym momencie pobytu. W sytuacji stwierdzenia braku aktualnych szczepień, ze względu na bezpieczeństwo pozostałych Gości, zastrzegamy sobie możliwość niewyrażenia zgody na przebywanie zwierzęcia na terenie obiektu Rozmaryn.

OPŁATA

Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 20 zł na dobę.

POBYT W DOMKACH ROZMARYN

 1. Zobowiązuje się opiekuna zwierzęcia do posiadania odpowiedniego wyposażenia, tj. smyczy, obroży, kagańca, legowiska, miski na karmę i wodę, woreczków na odchody itp.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie pościeli i ręczników na wyposażeniu domków Rozmaryn na potrzeby zwierząt oraz przebywanie zwierząt na terenie basenu i/lub w basenie, na łóżkach
  i sofach, a także załatwianie potrzeb fizjologicznych we wnętrzu domku.
 3. Zabrania się pozostawiania psa w domku bądź na terenie obiektu podczas nieobecności opiekuna.
 4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie bądź innych Gości, będziemy kontaktować się z jego właścicielem w celu rozwiązania problemu, a gdy kontakt będzie niemożliwy, zastrzegamy sobie możliwość wejścia do pokoju w towarzystwie odpowiednich służb oraz transport zwierzęcia do najbliższego schroniska na koszt właściciela.
 5. Zwierzę nie może zakłócać pobytu i spokoju innych Gości. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości lub personelu, zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia pobytu Gościa.
 6. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem przez cały pobyt na terenie ośrodka. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i jeśli zachodzi taka potrzeba w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby przez niego upoważnionej.
 7. Teren obiektu Rozmaryn służy wszystkim Gościom do wypoczynku, w trosce o jego czystość Opiekun jest zobowiązany do posprzątania odchodów po swoim podopiecznym. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania po nim – w domku oraz na terenie domków Rozmaryn.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Pełna odpowiedzialność finansowa i prawna za szkody na osobach i mieniu Gości i właściciela domków Rozmaryn wyrządzone przez zwierzę, spoczywa na jego Opiekunie.
 2. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z czyszczeniem lub naprawą wnętrz domku (w tym boazerii, drewnianej podłogi, materacy lub innego wyposażenia). Wycena szkód dokonywana jest przez właściciela domków Rozmaryn.
 3. Opiekun zwierzęcia rezerwując pobyt w domkach Rozmaryn oświadcza, że zapoznał się
  z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego zapisy.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA BASENU

 1. Basen jest czynny codziennie w godz. od 09:00 do 21:00.
 2. Z basenu korzystać mogą wyłącznie Goście obiektu Rozmaryn mieszczącego się w Biernej, przy ulicy Wczasowej 14.
 3. Basen może zostać zamknięty z uwagi na występowanie złych warunków atmosferycznych.
 4. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać w okolicach basenu (wybrukowany obszar wokół basenu) i/lub korzystać z basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. UWAGA! Na całym obszarze ośrodka oraz w pobliżu basenu obowiązuje ustawiczny nakaz nadzoru nad dziećmi i zwierzętami!
 6. Osobom korzystającym z basenu zabrania się :
 • wchodzenia na teren basenu w obuwiu innym niż przeznaczonym do korzystania na terenie basenu,
 • biegania i/lub skakania do basenu z brzegu lub innego miejsca,
 • nurkowania ze sprzętem,
 • siadania i opierania się na obrzeżu basenu,
 • niszczenia urządzeń i sprzętu basenu, zaśmiecania i brudzenia basenu oraz terenu wokół basenu,
 • wchodzenia do basenu wbrew wydanego zakazowi lub w czasie wyłączenia basenu
  z korzystania przez gości,
 • wprowadzania zwierząt na teren basenu i/lub wprowadzania zwierząt do basenu,
 • wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w basenie i na jego terenie,
 • jedzenia, żucia gumy i picia w basenie,
 • wnoszenia do basenu szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • zachowywania się w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 • korzystania z basenu podczas prac konserwacyjnych (odkurzanie, napowietrzanie, sprzątanie),
 • korzystania z basenu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 • korzystania na terenie basenu z ręczników, które są na wyposażeniu domków.

7. Z basenu i terenu wokół niego nie mogą korzystać osoby które:

 • są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych,
 • chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu,
 • posiadają niezagojone rany lub choroby skóry.
 1. Z kąpieli w basenie mogą korzystać wyłącznie osoby w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym posiadające ubrane kąpielówki lub kostiumy kąpielowe.
 2. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 3. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie (nie mniej niż 3.000 zł). W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka. W przypadku zwierząt odpowiedzialność ponosi opiekun i/lub właściciel zwierzęcia.
 4. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, mogą korzystać z basenu wyłącznie
  z opiekunem.
 5. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem, który znajduje się przy saunie.
 6. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem.
 7. Z Basenu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać, a osoby nie umiejące pływać mogą korzystać z Basenu wyłącznie pod opieką osób umiejących pływać.
 8. Osoby korzystające z Basenu zobowiązane są do przestrzegania poleceń obsługi obiektu Rozmaryn i bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub/i przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięte z terenu basenu.
 10. Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt i urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
 11. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania basenu należy niezwłocznie zgłaszać właścicielom obiektu Rozmaryn.
 12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.domkirozmaryn.pl oraz w domkach.
 13. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania z wynajmu domków
  na terenie obiektu Rozmaryn.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Sauna jest dostępna wyłącznie dla Gości Rozmaryn i wymaga wcześniejszej rezerwacji.
 2. Wszystkie osoby korzystające z sauny zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem
  oraz do bezwzględnego przestrzegania go.
 3. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe i nie będące po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, nadciśnienie, po udarach
  z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, w ciąży, chore na padaczkę (epilepsję), małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji oraz osoby po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.
 5. Przy jakichkolwiek wątpliwościach czy stan zdrowia pozwala na korzystanie z sauny najlepiej skontaktować się z lekarzem.
 6. Osoby korzystające z sauny oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i korzystają
  z sauny na własną odpowiedzialność.
 7. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z Sauny.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny wyłącznie za zgodą Rodziców/Opiekunów prawnych i tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 9. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
 10. W razie złego samopoczucia w Saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę i wezwać pomoc.
 11. Zabrania się:
 • włączania i wyłączania sauny (czynności te wykonuje obsługa),
 • regulacji urządzeń sauny, ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny należy zgłaszać właścicielowi.
 • picia alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
 • wchodzenia do Sauny i Tężni solankowej w obuwiu zewnętrznym,
 • korzystania z Sauny po obfitym posiłku,
 • wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących
  do rejestrowania obrazu lub dźwięku,
 • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite
  lub obraźliwe,
 1. Osoby niszczące wyposażenie sauny ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia.
 2. Osoby naruszające przepisy porządkowe lub Regulamin, będą wzywane do opuszczenia sauny.
 3. We wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników, nieprawidłowej pracy lub uszkodzeniu urządzeń, należy bezwzględnie powiadomić pracownika obsługi.

 POBYT W SAUNIE

 1. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki oraz dwa ręczniki, jeden z nich służy jako podkładka na ławę.
 2. Przed przystąpieniem do kąpieli w Saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem a następnie wytrzeć je do sucha.
 3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 4. W saunie należy leżeć lub siedzieć w pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.
 5. W gorącym pomieszczeniu przebywa się najpierw na poziomie niższej ławy, następnie
  na poziomie wyższej.
 6. Jeden cykl kąpieli polega na przebywaniu od 8 do ok.15 minut w gorącym pomieszczeniu sauny, przy czym ostatnie 2 minuty zaleca się zachowywanie pozycji siedzącej, a następnie ochłodzenie całego ciała zimną wodą.
 7. Bezpośrednio po wyjściu z sauny istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem lub w balii oraz umycia bez użycia mydła.
 8. Po pobycie w saunie kategorycznie nie zaleca się wysiłku fizycznego. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut. Zauważone zmiany samopoczucia zgłosić niezwłocznie osobom towarzyszącym. Zaleca się uzupełnić niedobór płynów w organizmie po skorzystaniu z sauny wodą mineralną w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1litra).
 9. Przed ponownym wejściem do sauny należy umyć się pod prysznicem, zaś czas pobytu w niej należy dostosować do indywidualnych możliwości.
 10. Dwukrotne wejście do sauny na ok. 15 min. Jest w zupełności wystarczającym zabiegiem dla naszego organizmu, zaś więcej niż trzy cykle nie podnoszą już walorów zdrowotnych.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA Z TĘŻNI SOLANKOWEJ

Tężnia zbudowana jest z cedru syberyjskiego. Wyposażone jest w specjalną pompę, która rozprowadza solankę po kamieniach, dzięki czemu w powietrzu wytwarza się aerozol bogaty w cenne mikroelementy, takie jak jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo, sód.

Podczas pobytu w tężni mamy okazję przebywać w podobnym mikroklimacie, co w uzdrowiskach nadmorskich. W ciągu 1 godziny wdychania aerozolu solankowego przyswajamy taką ilość jodu, jak podczas 3 dni plażowania. Mikroklimat powstały wokół tężni wykorzystywany jest w profilaktyce
i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, alergii, nerwicy i w przypadku ogólnego wyczerpania. Korzystając z tężni solankowej odciążamy także pracę naszych nerek
i wątroby, przyczyniamy się także do wzmocnienia układu odpornościowego. Magnez i miedź zawarte w solankowym aerozolu poprawiają przemianę materii, a selen oczyszcza nasz organizm z wolnych rodników. Sole, z którymi mamy kontakt w tężni zwalczają bóle reumatyczne, poprawiając tym samym naszą ogólną kondycję zdrowotną.

PRZECIWWSKAZANIA DO UŻYCIA TĘŻNI SOLANKOWEJ

Do przeciwwskazań należą niewydolność naczyń wieńcowych serca, świeżo przebyty zawał, podwyższona temperatura, choroby nowotworowe i nadwrażliwość na jony obecne w roztworze solankowym. Zaleca się przed zdecydowaniem na kurację w tężni solankowej, zapytanie o radę lekarza.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
Z TRAMPOLINĄ
 

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat.
 2. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą się znajdować pod stałą opieką osób dorosłych.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci oraz wyrządzone przez nie szkody odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 4. Zabrania się wprowadzania psów na teren placu zabaw.
 5. Zabrania się zaśmiecania placu zabaw. Wszelkie odpadki należy wyrzucać do koszy na śmieci.
 6. Zabrania się wszelkich gier zespołowych oraz jazdy na rowerze na terenie placu zabaw.
 7. Zabrania się na wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń (huśtawek, przeplotni, drabinek) oraz na dachy obiektów.
 8. Zabrania się używania urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem (np. korzystania z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu, zjeżdżania głową w dół ze zjeżdżalni itp.)
 9. Zabrania się korzystania z trampoliny przez więcej niż jednego użytkownika w jednym momencie.
 10. Nieprzestrzeganie zakazów zawartych w Regulaminie grozi wypadkiem.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU!