fbpx

Regulamin rezerwacji i pobytu w domkach ROZMARYN

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Domków
  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
  Regulaminu.
 2. Osoby przebywające na terenie Domków Całorocznych Rozmaryn zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz stosowania się do poleceń kierownictwa oraz obsługi ośrodka i stosowania zasad dobrego sąsiedztwa.
 3. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanowić może podstawę do
  odmowy zawarcia umowy lub rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu Domku Rozmaryn bez uprawnienia do zwrotu kwot uiszczonych na rzecz Właściciela.

II REZERWACJA I ZASADY PŁATNOŚCI

 1. W momencie dokonania rezerwacji należy wpłacić 30% zadatku w przypadku oferty częściowo zwrotnej lub 100% w przypadku oferty bezzwrotnej. Decydując się na ofertę częściowo zwrotną, w przypadku odwołania rezerwacji powyżej 14 dni przed przybyciem zostaniesz obciążony 30% całkowitej rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia się w obiekcie zostaniesz obciążony całkowitą kwotą rezerwacji. W przypadku pobytów rezerwowanych mniej niż 14 dni przed przyjazdem wpłatę należy uiścić w całości (100%) przelewem z góry, przy zamówieniu. Pozostałą opłatę za pobyt w przypadku przedpłat w wysokości 30% należy uiścić gotówką zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania lub przelewem na 2 dni przed przybyciem do obiektu. 
 2. Uzgodnioną rezerwację telefoniczną należy potwierdzić wpłacając na konto kwotę zaliczki, o której mowa w pkt II.1 w dniu dokonania rezerwacji. Przy rezerwacjach których termin rozpoczęcia pobytu jest krótszy niż 14 dni konieczne jest wysłanie potwierdzenia zapłaty zaliczki na adres e-mailowy: rozmarynbeskidy@gmail.com
 3. W tytule przelewu proszę napisać swoje imię i nazwisko, termin oraz pakiet (jeżeli dotyczy). Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu pobytu.
 5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, nie spowodowane z winy obiektu nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
 6. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 7. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami RODO Rozporządzenie 2016/679. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 8. Fakturę VAT wystawiamy na nazwisko osoby, która wpłaciła opłaciła pobyt.

 

III OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO I ZAKWATEROWANIE

 1. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i wypełnieniu karty meldunkowej.
 2. Klucze do Domków Całorocznych oczekują w sejfie. Kod do sejfu i bramy wjazdowej zostanie podany dzień przed rozpoczęciem pobytu w obiekcie.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa trwająca od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, do godziny 10.00 w dniu wyjazdu oraz cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00. Osoby odwiedzające, nie będące bezpośrednimi gośćmi Domków Rozmaryn mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 9:00 do 22:00.
 4. Osoby niezameldowane w domkach, a przebywające na terenie ośrodka po godzinie 22:00 będą dokwaterowane na koszt Najmującego wg obowiązującego cennika (za osobę – 1/6 kwoty za dobę).
 5. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Domku Całorocznego w podnajem innym osobom. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku Rozmaryn (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest zapoznać się z wyposażeniem Domku po przyjeździe, tzn. sprawdzić stan wyposażenia i urządzeń znajdujących się w Domku.Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń do dnia kolejnego od rozpoczęcia pobytu oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego Domku, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i są w dobrym stanie.
 7. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania należy zgłaszać natychmiast do Właściciela obiektu.
 8. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostały na jego koszt.
 9. Wykwaterowanie następuje w Domku Rozmaryn w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 10. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków Rozmaryn nie obejmuje ubezpieczenia,
  dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu wolnego. Z usług Obiektu i partnerów Obiektu Goście korzystają na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież mienia w czasie całego pobytu Obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Korzystanie z urządzeń na terenie ośrodka przez osoby niepełnoletnie, korzystanie z placu zabaw może odbywać się tylko pod nadzorem dorosłych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych osób.
 12. W przypadku zgubienia kluczy do domku Wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 PLN.

IV UŻYTKOWANIE DOMKU I OBIEKTU ROZMARYN

 1. Na terenie obiektu dostępne są dla wszystkich Gości: plac zabaw, bezpłatny parking na terenie ogrodzonej posesji, wiata grillowa oraz sauna, których użytkowanie określają osobne regulacje.
 2. Osoby korzystające z Placu zabaw zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu placu zabaw, który jest umieszczony przy placu zabaw i w folderze informacyjnym.
 3. Parking na terenie obiektu jest zamykany i monitorowany. Każdy domek ma zagwarantowane 2 miejsca parkingowe. Parking jest niestrzeżony, a ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest bezpłatny wyłącznie dla Gości Obiektu Rozmaryn podczas ich pobytu. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.
 4. Osoby korzystające z Wiaty Grillowej zobowiązane są do pozostawienia miejsca w stanie w jakim je zastały. Do obowiązków osoby korzystającej z Wiaty należy przede wszystkim uprzątnięcie sprzętu do grillowania, zagaszenia ognia w palenisku i na grillu i wyłączenie sprzętu audio.
 5. Osoby korzystające z Sauny zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Sauny, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystanie z Sauny jest bezpłatne dla Gości Obiektu Rozmaryn. Celem skorzystania z Sauny należy dokonać rezerwacji terminu u Właściciela.
 7. Posesja, na której znajdują się Domki Rozmaryn jest całodobowo monitorowana.
 8. Na życzenie Gości Obiekt może udostępnić Gościom łóżeczka turystyczne z dodatkowymi materacykami, krzesełka do karmienia i wanienki.
 9. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.
 10. W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Wszelkie próby palenia tytoniu w Domku będą skutkować opłatą w wysokości połowy tygodniowej ceny za wynajem w okresie wysokim celem neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.
 11. Ponadto, na terenie Domków Rozmaryn zabrania się:
 • organizowania imprez i przyjęć,
 • używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu Domków (np. grzejników, kuchenek elektrycznych bądź indukcyjnych, palników gazowych, grzałek),
 • wnoszenia do Domków materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
 • rozpalania ogniska, grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,
 • smażenia ryb w domku pod groźbą kary 1000 zł na poczet neutralizacji nieprzyjemnych zapachów,
 • używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka),
 • jeżdżenia quadami na terenie Domków Rozmaryn,
 • używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej,
 • zakłócania spokoju,
 • zachowania powszechnie uznawanego za nieprzyzwoite,
 • dokonywania jakichkolwiek napraw lub czynienia jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 1. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 2. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej lub innych wykroczeń wobec prawa Właściciel lub Obsługa zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 3. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku, a także do zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje pozostawienie umytych sprzętów kuchennych i wyniesienie śmieci przed wyjazdem.
 4. Pobyt w domkach zwierząt możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Właściciela Obiektu. W przypadku wyrażenia zgody na pobyt zwierzęcia winno ono przez cały okres pobytu pozostawać pod kontrolą Wynajmującego, oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych Gości Obiektu. Za wszelkie zniszczenia Obiektu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada właściciel zwierzęcia. Właściciel nie wyraża zgody na przebywanie zwierzęcia na łóżkach, sofie, materacach stanowiących wyposażenie domku.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym niniejszy Regulamin.
 7. Właściciel Obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a przede wszystkim w przypadku zmian w zakresie funkcjonowania oferowanych usług, zmian przepisów prawa regulujących zasady funkcjonowania Obiektu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej , decyduje Wynajmujący.
 9. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie Prawo Polskie. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 10. Sprawy nie ujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU!